ES projektai

Projektas „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“

„Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“ projekto tikslas – sukurti sąlygas ir sustiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų į(si)traukimą į švietimo politikos įgyvendinimą visose jos įgyvendinimo pakopose (nuo konkrečių švietimo paslaugų teikimo iki sprendimų priėmimo) ir srityse (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo).

Projekto uždaviniai:

 • Stiprinti švietimo NVO gebėjimus, skatinti dialogą tarp vietos valdžios ir NVO, vykdyti advokaciją dėl švietimo paslaugų perdavimo NVO Vilniaus miesto, Kauno miesto ir rajono, Kazlų Rūdos, Alytaus miesto ir rajono savivaldybėse;
 • Aktyviai dalyvauti ir teikti siūlymus dėl bendrojo ugdymo, ypač pilietiškumo ugdymo srityje, programų ir praktinio 4K modelio rengimo bei vykdyti jų advokaciją ir įgyvendinimo stebėseną, taip atveriant galimybes realiam NVO įtraukimui;
 • Atlikti švietimo duomenų teikimo ir panaudojimo švietimo srities sprendimų priėmimui analizę bei pateikti siūlymus dėl jos tobulinimo, vykdyti advokaciją ir stebėseną, pasitelkiant partnerių išteklius ir gebėjimus.

Siekiami projekto rezultatai:

 • Šešių savivaldybių (Alytaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Kazlų Rūdos ir Vilniaus miesto) administracijoms ir taryboms pateikti siūlymai dėl vietos švietimo NVO įtraukimo į patariamuosius darinius bei rekomendacijos dėl partnerystės su NVO švietime skatinimo.
 • Surengtos apskritojo stalo diskusijos su šešių savivaldybių NVO, savivaldybių tarybų, administracijos ir pavaldžių įstaigų atstovais apie vietos NVO ir savivaldos institucijų bendradarbiavimą bei NVO dalyvavimą švietimo sistemoje.
 • Atlikti advokacijos veiksmai, siekiant parengtų siūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimo bei NVO įtraukimo į švietimo sistemos klausimų sprendimą.
 • Parengti ir atsakingoms valstybės institucijoms pateikti 2 dokumentai su siūlymais ir rekomendacijomis dėl bendrojo ugdymo programų ypatingą dėmesį skiriant tarpdalykinėms ir pilietiškumo programoms bei 4K modelio įgyvendinimo mechanizmo, sudarančio galimybes dalyvauti nevyriausybinėms švietimo organizacijoms.
 • Surengta diskusija dėl pateiktų siūlymų su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų, Nacionalinės švietimo agentūros ir kitų švietimo institucijų ir įstaigų atdstovais.
 • Parengta Lietuvos švietimo duomenų analizė ir rekomendacijos dėl atvirų duomenų švietimo srityje principo įgyvendinimo.
 • 30 dalyvių (NVO, valstybės ir savivaldybių institucijų atstovų) įgis žinių apie įvairius pilietiškumo kompetencijų ugdymo modelius ir jų integravimo į formalųjį ir neformalųjį švietimą galimybes dalyvaudami 2 dienų trukmės mokymuose.
 • 50 dalyvių iš 15 NVO sustiprins gebėjimus dalyvauti priimant švietimo politikos sprendimus nacionaliniu ir vietos lygmenimis, parengs savo organizacijų advokacijos planus dėl konkrečių švietimo klausimų, aktualių organizacijoms, įgyvendinimo.

Projektą įgyvendina Švietimo NVO tinklo nariai „Pilietinių iniciatyvų centras“, „Europos namai“, „Pasaulio piliečių akademija“, „Turing School“, kartu su partneriais iš Norvegijos „Europos Vergelando Centru“ ir Kardokų gamtos mokykla Kazlų Rūdoje. Numatoma projekto pabaiga – 2022 m. spalio mėn.


Projektą remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“

Įžanga į programavimą ir IRT verslus - tai praktiniai programavimo ir naujausių 2019 m., 2020 m. IRT darbo rinkos tendencijų pristatymo užsiėmimai, kuriuose taikomi patyriminio mokymosi metodai, supažindinantys su IT specialistų darbo pobūdžiu, plačiomis veiklos sritimis ir perspektyvomis. Taip pat aptariamos asmeninės savybės, kurios padeda tapti sėkmingu IT specialistu ir kaip jas tobulinti.
Užsiėmimų paskirtis - motyvuoti dalyvius domėtis programavimu, pateikiant paprastus praktinius šio įgūdžio pritaikymo pavyzdžius IRT srityje.

Užsiėmimų tikslai:
1) tobulinti skaitmeninius įgūdžius, analizuojant aktualius jaunajai kartai IRT rinkos
pavyzdžius;
2) pažinti programavimą kaip vieną efektyviausių 21 a. problemų sprendimo įrankių, kurį
įvaldžius atsiveria plačios karjeros galimybės įvairiose srityse (ypač atsižvelgiant į statistiškai
merginų labiausiai pasirenkamas studijuoti);
3) suprasti, kokios asmeninės savybės ir programavimo kompetencijos svarbios, siekiant
įsitvirtinti IT darbo rinkoje bei žinoti kur ir kaip galima jas tobulinti;

ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Išmani mokymosi patirties platforma IT ugdyme

VšĮ „Turing school“ kartu su partneriais VšĮ "Skaitmeninių inovacijų institutas", UAB "Turing college" bei Vilniaus Gedimino technikos universitetu šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą.

Projekto tikslas – sukurti programavimo mokymui pritaikytą išmanią mokymosi patirties platformą, kuri išspręs IT edukacijoje egzistuojančias problemas organizuojant inovatyvų ir savivaldžiais principais grįstą fizinį mokymą.

Projekto metu numatoma vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus išmaniosios mokymosi patirties platformos IT ugdyme koncepcijos vystymui ir validavimui laboratorinėmis sąlygomis bei eksperimentinę plėtrą, skirtą išmanios mokymosi patirties platformos IT ugdyme prototipo sukūrimui ir pademonstravimui realaus veikimo sąlygomis. Projekto rezultate numatoma sukurti personalizuotą sužaidybinto programavimo
mokymosi e-modeliavimo (atsižvelgiant į asmeninį kognityvinį stilių: dėmesį, suvokimą, atmintį, išmokimą, ir asmenybinius, elgsenos virtualioje erdvėje bei patirtinius ypatumus) programinę įrangą, pateikiančią
aiškias informacinių technologijų domeno užduoties mokymosi instrukcijas ir integruojanti automatinio progreso vertinimo metodus besiugdančiųjų grupėms.

Produktu galėtų naudotis 16-29 metų jaunimas, asmenys, turintys raidos, psichologinių ar fizinių sunkumų, kiti suinteresuoti asmenys. Vėliau galėtų būti naudojama ne tik individualiai, bet ir diegiama valstybiniu
lygmeniu.

Finansuojama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Eksperimentas“.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto vertė – 1 057 419,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirtas finansavimas – 765 278,69 Eur.

Pareiškėjo ir partnerių nuosavos lėšos – 292 140,31 Eur.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 4 d. VšĮ „Turing school“ yra skaitmeninių įgūdžių mokykla 5-12 klasių mokiniams. Mokykla bendradarbiauja su stipriausiomis pasaulio programomis, tokiomis kaip Harvard CS50, bei moko moksleivius pagal aukščiausio lygio kompiuterių mokslo ir verslumo programas. Savo programoje mokykla turi kursą apie dirbtinį intelektą, moko programavimo meno, kaip sukurti internetinį puslapį ar kompiuterinį žaidimą. VšĮ „Turing school“ šiuo metu turi mokyklas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, yra įkūrusi inovatyviausias klases Baltijos šalyse.

Eksperimentas

Turing kompiuterių klasės modernizavimas

Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-01-0017

2014 – 2020 metų Europos Sąjungos veiksmų programos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamas projektas „Turing kompiuterių klasės modernizavimas“ siekia modernizuoti šiuo metu veikiančių kompiuterinio raštingumo, programavimo, grafinio dizaino programų neformaliojo vaikų švietimo erdvę Vilniaus mieste. Projekto pagalba atnaujinta įranga, baldai bei pati mokymosi aplinka, leidžia moksleiviams ugdytis ir įgyti žinių šiose srityse žymiai greičiau ir efektyviau.
Projektu numatoma įrengti neformaliojo švietimo erdves naujoms neformaliojo vaikų švietimo programoms, susijusiomis su moderniosiomis IT technologijomis, kurios leidžia moksleiviams susipažinti su IT disciplina iš arčiau ir nuodugniau. Turing kompiuterių klasė leidžia ne tik įgyti IT žinias teoriniu būdu, bet yra sudarytos sąlygos mokytis per bandymus ir praktinę veiklą.
Modernizuotos Turing kompiuterių klasė, kaip atsinaujinusi neformaliojo švietimo erdvė leidžia moksleiviams efektyviau ir patrauklesne forma gilinti savo žinias viešosios įstaigos „Turing school“ vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose.

ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Turinguokis

2019-3-LT02-ESC11-006643

Projektu „Turinguokis“ siekiame įgalinti jaunus žmones susipažinti su neformalaus IT ugdymo mokyklos veikimo principu bei padėti vietos bendruomenei kelti savo IT kompetencijas. Projekto pagalba suteiksime savanoriams saugią ir palaikančią erdvę mokytis, tobulėti ir daryti teigiamą poveikį aplinkiniams. Įvairių veiklų metu, nuo programavimo kursų vedimo vaikams, studentams ir vyresniems asmenims iki renginių organizavimo, komunikacijos ir neformalių veiklų įgyvendinimo, savanoriai ugdys savo kūrybiškumo, lyderystės, bendravimo, mokymosi mokytis, iniciatyvumo, savarankiškumo ir skaitmenines kompetencijas. Šiuo projektu tikimasi sudaryti patrauklias sąlygas užsienio jaunimui išbandyti save savanoriškoje veikloje, skatinti vietos bendruomenę įsitraukti į savanorišką veiklą, didinti abipusį tarpkultūriškumo, atvirumo, europietiškumo jausmą. Tikimasi, kad projekto savanorių vykdomos veiklos teigiamai paveiks mūsų visuomenę: įvairaus amžiaus žmonės įsitrauks į nemokamus IT užsiėmimus bei pritaikys juose įgytas žinias savo kasdienėje ir / ar darbo aplinkoje. Be to, įvairūs renginiai, orientuoti į jaunimą, skatins norą dalintis žiniomis, domėtis inovacijomis, naikinti egzistuojančius stereotipus apie kompiuterių mokslą.

Finansuojama Europos solidarumo korpuso

Kompiuterių mokslas visiems

2019-1-LT02-ESC31-006349

CS4ALL arba kitaip „Kompiuterių mokslas visiems“ projektu siekiama, kad jaunimas (14–25 m.) „sulaužytų“ stereotipus apie informacines technologijas ir jų galimybes bei sąmoningai pradėtų didinti savo kompiuterinio raštingumo kompetencijas. Norime, kad mažėtų žmonių dalis, kurie IT sieja tik su programavimu ir matematika, taip kurdami atotrūkį tarp savęs ir skaitmeninio raštingumo išmanymo. Manome, kad turi keistis ir aplinkinių požiūris į moterų įsitraukimą IT darbo rinkoje. Taip pat, jaunos merginos privalo nenuvertinti savo galimybių ir pradėti lygiavertiškai žiūrėti į šią svarbią ir perspektyvią sritį. Norime, kad kuo daugiau žmonių nebežvelgtų į kompiuterių mokslą kaip į nuobodžią ir tik socialinių įgūdžių stokojančių žmonių sferą, kuri, priešingai, skatina žmonių kūrybiškumą, verslumą, iniciatyvumą bei gebėjimą dirbti komandoje. Siekiame skleisti mitus, faktus ir teigiamą informaciją per socialinę komunikacijos kampaniją virtualioje erdvėje, žiniasklaidoje bei susitikimų, konferencijų metu dešimtyje Lietuvos regionų miestų ir miestelių. Norime, pasiekti jaunus žmones, labiausiai nukenčiančius nuo informacijos stokos arba klaidingos informacijos srauto.

Finansuojama Europos solidarumo korpuso

Sprendimas Lietuvai

2018-3-LT02-KA347-006114

Projektu yra siekiama dešimtyje Lietuvos regionų pagal regiono plėtros tarybų sudarytas specializacijos kryptis išdiskutuoti jaunimui aktualią technologijų plėtrą. Kiekvienoje apskrityje yra sudaromos iniciatyvinės grupės, kurias sudarys viešu būdu atrinkti jauni asmenys, verslininkai, švietimo bei valdžios atstovai (orientuojamasi į jaunimo reikalų tarybų narius). Šios iniciatyvinės grupės išplėtos kiekvieno regiono specializacijoje numatytą technologijų plėtros temą, kuri būtų susijusi su jaunų žmonių įtraukimu ir jų nuomonės perteikimu. Būtent dėl šios priežasties ir kilo idėja parengti ir įgyvendinti šį projektą, kurio pagrindinė tema – įtraukti jaunimą į politinių temų formavimą neformaliojo ugdymo metodais kartu su vietos verslo, švietimo bei valdžios atstovais, taip užtikrinant sėkmingą jauno žmogaus ateitį ir bendradarbiavimą su vietos ir nacionaline valdžia. Siekiame, jog projekto metu jauni žmonės diskutuotų su politikais regioniniu lygiu, sužinotų apie galimybę dalyvauti politikos formavime ir pasisemtų daug naudingos informacijos bei praktinių gebėjimų įvairiose temose.

Finansuojama Erasmus+

Renginiai

Puzzle Day

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.